fbpx

Privacyverklaring

Introductie

Robert Schilte Orthopedie wenst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van haar klanten. In deze Privacyverklaring staat hoe Robert Schilte Orthopedie uw persoonsgegevens verwerkt en welke technische en organisatorische maatregelen zij treft om deze te beschermen. Robert Schilte Orthopedie is gevestigd te Rijswijk (Frijdastraat 45) en Den Haag (Valeriusstraat 89). Robert Schilte Orthopedie treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de wet Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Robert Schilte Orthopedie is bereikbaar via de website  en het e-mailadres info@robertschilte.nl.
Robert Schilte Orthopedie is een bedrijf werkzaam in de orthopedische schoentechniek.

Informatie en toestemming

U heeft het recht om te weten wie voor uw behandeling verantwoordelijk is. Uw behandelaar informeert u over uw voorziening, het doel en de inhoud van uw behandeling. Ook geeft hij informatie over eventuele alternatieven, onderzoeken en de gevolgen en risico’s van de behandeling. Als u vindt dat u nog niet voldoende informatie heeft, kunt u uw behandelaar hierom vragen. Daar staat tegenover dat we van u verwachten dat u ons de informatie geeft, die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de behandeling en het onderzoek. Op die manier kunt u gezamenlijk beslissen welke therapie het beste bij u past. Betreft het kinderen jonger dan 16 jaar, dan zal de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming moeten verlenen.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Uw gegevens worden gebruikt volgens het privacyreglement in het kader van uw behandeling, voorziening of de therapie. Voor het aanhouden van een klantenbestand voor communicatie met klanten van Robert Schilte Orthopedie, het communiceren binnen en tussen afdelingen en andere groepen binnen Robert Schilte Orthopedie. Voor het toesturen van informatie over de eigen diensten van Robert Schilte Orthopedie, waaronder bijvoorbeeld (herinnering van) afspraken, uitnodigingen en nieuwsbrieven. Het innen van facturen door Robert Schilte Orthopedie, het beheren van uw dossier, voor archiefdoeleinden en voor de communicatie met verwijzers/artsen/specialisten en andere (externe) behandelaars.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres, BSN (Burger Service Nummer), polisnummer of klantnummer zorgverzekering en de medische diagnose.

Robert Schilte Orthopedie verkrijgt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van Robert Schilte Orthopedie. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging actief en bewust aan Robert Schilte Orthopedie verstrekt. Of gegevens die komen uit onderzoek zoals, medische diagnose, anamnese, conclusie, beleid/advies, controle(s) en correspondentie. In uw dossier zijn alle relevante gegevens opgenomen die betrekking hebben op uw voorziening en behandeling. U kunt als u in behandeling bent, op verzoek en in overleg met de behandelaar uw dossier inzien. Het is ook mogelijk kopieën te ontvangen van (delen van) uw dossier. Uw verzoek wordt ingewilligd, tenzij dit bijvoorbeeld de privacy van anderen schendt. Uw familie heeft alleen recht op inzage in uw gegevens, als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Als bepaalde gegevens in uw dossier onjuist staan vermeld, heeft u het recht deze te laten corrigeren, aan te vullen of te vernietigen. Als u niet meer in behandeling bent, kunt u uw verzoek schriftelijk richten aan de directie van Robert Schilte Orthopedie. 

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

Robert Schilte Orthopedie gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
Robert Schilte Orthopedie verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te (ver)zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen.
Automatische gegenereerde informatie die Robert Schilte Orthopedie verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website, zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.
Robert Schilte Orthopedie kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. 

Geheimhouding

Robert Schilte Orthopedie geeft geen informatie over u aan andere personen of instanties zonder uw schriftelijke toestemming. Alleen voor het informeren van de mensen die direct bij uw hulpverlening betrokken zijn, is geen schriftelijke toestemming vereist. Ook het feit dat u in behandeling bent, wordt geheimgehouden. Hetzelfde geldt voor gegevens uit uw dossier. Ook hieruit krijgt niemand zomaar informatie. Een uitzondering betreft het verstrekkingsverslag. Wanneer u uw voorziening heeft gekregen of de therapie is beëindigd, is het gebruikelijk dat Robert Schilte Orthopedie uw huisarts en/of andere verwijzers een brief stuurt. Uiteraard heeft u het recht dit te weigeren.
Robert Schilte Orthopedie verstrekt geen inlichtingen aan belangstellenden die naar u informeren. U kunt zelf aangeven aan wie Robert Schilte Orthopedie bepaalde informatie mag verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Website

Op www.robertschilte.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Robert Schilte Orthopedie haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Sommige delen van de website van Robert Schilte Orthopedie kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser, kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Google Analytics

Robert Schilte Orthopedie maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op u computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Robert Schilte Orthopedie ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Robert Schilte Orthopedie aanpassingen maken op haar website en/of service. Robert Schilte Orthopedie heeft een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten met de aanbieder van Google Analytics (Google). Het IP-adres van de bezoeker is geanonimiseerd en de gegevens die verzameld worden, delen we met derde partijen (met inbegrip van Google) of binnen producten/diensten van Google.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Robert Schilte Orthopedie en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten, video’s en de overige grafische vormgeving van onze website, auteursrechtelijk beschermd. Ook de benaming ‘Robert Schilte Orthopedie’ en het daarbij behorende logo, is gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is dan ook niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Robert Schilte Orthopedie, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Robert Schilte Orthopedie bevinden zich links naar externe websites. Robert Schilte Orthopedie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Robert Schilte Orthopedie.nl

Linken naar pagina’s van Robert Schilte Orthopedie websites is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Robert Schilte Orthopedie toestemming verleende waar dat niet het geval is. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van Robert Schilte Orthopedie is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Als die gegevens onjuist zijn, onvolledig of niet (meer) van toepassing zijn, dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Ook kunnen wij uw gegevens aanleveren in een gangbaar format. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@robertschilte.nl.

Mocht u geen berichten van Robert Schilte Orthopedie willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via info@robertschilte.nl.

Klantendossier

U heeft in principe het recht om gegevens uit uw dossier te laten vernietigen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de directie van Robert Schilte Orthopedie. Geeft u in uw brief aan wat de reden van uw verzoek is. Bij de afweging bij een verzoek tot vernietiging, wordt de wettelijke bewaarplicht van uw medisch dossier voor zorgverleners meegenomen.

Wijzigingen

Robert Schilte Orthopedie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Robert Schilte Orthopedie adviseert u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, stuur dan een e-mail naar: 
info@robertschilte.nl.